Visie

Om ons heen zien we een wereld met veel verschillen. Verschillend zijn betekent dat we verschillende
kwaliteiten hebben. Kinderen ontdekken bij ons op school op welke manier zij het verschil kunnen maken
zodat ze goed voorbereid zijn op de toekomst. In deze dynamische wereld vinden wij geborgenheid,
uitdaging en plezier belangrijk. Kennis van elkaars geloof en cultuur is essentieel voor het accepteren van
verschillen. Kennisoverdracht en het aanleren van vaardigheden is de kern van ons lesgeven. Hiervoor
gebruiken we uitdagende leermiddelen en differentiëren we op niveau. We zorgen voor diversiteit in
leervormen. Flexibiliteit in de algemene zin van het woord is voor ons een voorwaarde; we stemmen ons
onderwijs af op de klas, het kind en de omstandigheden. Dit alles doen we vanuit veiligheid en vertrouwen,
waarbij groepsvorming onze prioriteit heeft.

Missie

We verdiepen ons in elk kind en krijgen hiermee zicht op de mogelijkheden van elk kind.
Samen met de ouders ontdekken we hoe het kind leert, waar het blij van wordt en hoe het zich ontwikkelt.
Vertrouwen is onze basis en ontmoeten is ons startpunt. Dit loopt als een rode draad door de hele
schoolloopbaan van het kind. We willen onze kinderen en ouders leren kennen en stellen ons open op. We
stimuleren het ontdekkend en onderzoekend leren. Zo stellen we met elk kind zijn of haar unieke kracht vast.
Zelfvertrouwen en groei is het resultaat.

Onderwijsleerproces

We organiseren het onderwijs volgens de richtlijnen van de Wet op het Passend Onderwijs. Hierbij gebruiken
wij het leerstofjaarklassensysteem in drie basisniveaus. Daarnaast is er voor kinderen met een cognitieve
voorsprong die uitdaging nodig hebben de mogelijkheid om te compacten en te verrijken. Dit houdt in dat ze
minder van de basisstof maken en de tijd die ze hierdoor over houden besteden aan verrijking en verdieping.
Voor de kinderen voor wie dit niet voldoende is, is er een bovenschoolseklas opgericht met ons
samenwerkingsverband “Onderwijs dat past”. Hierin worden de kinderen uitgedaagd en staan leren leren,
leren leven en leren denken centraal.
Per vak werken we aan de kerndoelen die landelijk zijn vastgesteld. Het behalen van deze doelen wordt door
het team getoetst d.m.v. de bij de methode behorende methodetoetsen. Deze toetsen testen of de leerstof,
die in de recente periode is aangeboden in voldoende mate wordt beheerst. Daarnaast gebruikt de school
methode-onafhankelijk toetsen van IEP. Deze toetsen worden tweemaal per jaar afgenomen. De registratie
hiervan vindt plaats in ParnasSys; ons leerlingvolgsysteem. Het team evalueert deze toets uitslagen. Aan de
hand hiervan worden plannen opgesteld.
De school verantwoordt de opbrengsten van het onderwijs op de volgende manieren:
1e. rapportage aan de ouders.
2e. rapportage aan de rijksinspectie
3e. rapportage (2 maal per jaar) aan het bestuur

Wijzer

IKC De Singel is een locatie van Wijzer opvang & onderwijs. Wijzer is een openbare stichting voor opvang & onderwijs met vijftien locaties in Vlaardingen en Maassluis. Wijzer biedt integrale kindcentra, kinderopvang, speciaal (basis)onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en onderwijs voor nieuwkomers aan. Op onze locaties zie en ervaar je de meerwaarde van opvang & onderwijs. Daar zijn we namelijk hartstikke trots op. Binnen een inspirerende leer- en leefomgeving maken we samen het verschil in de ontwikkeling van kinderen van 0 tot 13  jaar.