Wereldburgerschap en Kinderraad

Burgerschap:

Kinderen groeien op in een steeds complexere pluriforme maatschappij. IKC De Singel vindt het van belang haar kinderen op een goede manier hierop voor te bereiden. Kinderen maken ook nu al deel uit van hun omgeving, de samenleving en de wereld. Zij zijn burgers met gedrag en verantwoordelijkheden. Vanuit onze identiteit vinden wij het van belang dat kinderen op een zelfbewuste manier in het leven staan. 

Daarom willen we dat de kinderen respect hebben voor anderen, maar ook naar anderen omzien. Wij willen onze kinderen brede kennis over en verantwoordelijkheidsbesef voor hun gezondheid en de samenleving meegeven.  

Iedereen is gelijkwaardig, met elkaar verbonden en wij zijn samen verantwoordelijk om problemen op te lossen.  

Onze missie: kinderen kunnen floreren en groeien tot gelukkige, succesvolle, sociale, wereldwijze burgers. Ons kindcentrum staat voor positief onderwijs met ruimte voor persoonsvorming. Wij geloven dat ieder kind van zichzelf is en anderen nodig kan hebben om zich te ontwikkelen. Ieder kind is uniek en kan leren vanuit relatie, competentie en autonomie.  

In ons aanbod sluiten we aan bij de actualiteit, wat leeft er in de klas, wat gebeurt er in de leefwereld van kinderen, en wat in de grote wereld. Daarnaast hebben we bewuste keuzes gemaakt door te werken met de Gelukskoffer en zijn er diverse verbindingen met externen. Kinderen kunnen in de school oefenen in het leren samenleven met elkaar. Kinderen leren omgaan met vrijheid en verantwoordelijkheid, en leren over grenzen kijken. 

Kinderraad:

Op IKC De Singel is een kinderraad werkzaam. In deze raad nemen kinderen na verkiezing uit alle groepen zitting. Ongeveer een keer per maand komt de kinderraad bij elkaar onder begeleiding van een vaste leerkracht.
De kinderraad kan meebeslissen over zaken die de kinderen aangaan, zoals het schoolplein, klachten vanuit kinderen, afspraken in de school enz.

Door de kinderraad:
– Krijgen kinderen een eigen stem binnen het kindcentrum zodat ze weten dat ze meetellen.
– Maken kinderen spelenderwijs kennis met democratische beginselen.
– Wordt de betrokkenheid met het kindcentrum bevorderd.
– Krijgen kinderen beter inzicht in de organisatie van het kindcentrum.
– Ondervinden kinderen wat realistisch en haalbaar is.